Inspiration

Möt våra medarbetare | Minéia – Arkitekt

Text framtagen i samarbete med Trafikverket

Minéia Frazao har under sina två år på Trafikverket redan hunnit arbeta i flera projekt. 2022 antogs hon till Sveriges Arkitekters och Ingenjörers mentorprogram och är nu mentor för en nyanländ arkitekt från Ecuador.

– Jag blev supertaggad att få vara med i mentorprogrammet. Att etablera sig och bli inkluderad i ett nytt land är inte alltid så lätt, därför känns det oerhört meningsfullt att få vara ett stöd i det samtidigt som erfarenhetsutbytet är mycket värdefullt och lärorikt, säger Minéia, som själv kom till Sverige från Brasilien för 17 år sedan.

Hur kom du till Trafikverket och vad jobbar du med här?

– Jag hade jobbat länge med resenärsmiljöer i kollektivtrafikanläggningar och kände efter ett antal år att jag ville vara på beställarsidan och driva projekt i rätt riktning redan från ett tidigt skede, på ett förhoppningsvis mer kostnadseffektivt sätt. Min drivkraft har alltid varit att få bidra till samhällsnyttan. Jag har jobbat i flera intressanta projekt på Trafikverket – från stora projekt som Norrbotniabanan, Fyra Spår Uppsala och Mälarbanan till utvecklingsprojekt med fokus på social hållbarhet. Inom järnvägsprojekt arbetar jag med utformning av stationsmiljöer och landskapsanpassning där vi samarbetar med kommun, region, myndigheter, reseleverantör och fastighetsägare.

– Mycket av mitt arbete handlar om att bevaka gestaltningsmässiga och funktionella frågor där säkerhet och trygghet är av stor vikt. Att stå för det vackra, funktionella och hållbara i en anläggning är en speciell uppgift eftersom infrastrukturanläggningar är väldigt teknikdominerade. För att skapa en helhet sammanväger vi flera olika parametrar, bland annat de ekonomiska, tekniska, kulturella, hållbara, estetiska och inte minst de sociala, så att inte det mänskliga perspektivet går förlorat. Det är helt enkelt viktigt att ha en helhetssyn, men även vara lyhörd och öppen för det oförutsägbara.

Hur tycker du det är att jobba på Trafikverket?

– Som beställare har vi ett stort ansvar, men även möjlighet att bidra till samhällets utveckling samt skapa goda och hållbara livsmiljöer. Det är både utmanande och givande. Jag har stor frihet att driva mitt eget arbete. Det finns ömsesidig tillit till varandra och varandras expertis. Kollegorna delar med sig av sin kunskap, och på så sätt blir kunskapen en kollektiv resurs. I ett sådant klimat finns utrymme för att växa och trivas.

Gaudy Orejuela och Minéia Frazao.

Gaudy Orejuela och Minéia Frazao.

Berätta om Sveriges Arkitekters mentorprogram

– Jag blev matchad med Gaudy Orejuela som är arkitekt och stadsplanerare från Ecuador och som har forskat inom stadsbyggnadens sfär. Vi är en grupp av arkitekter och ingenjör som har några gemensamma träffar, sedan har mentor och adept ett antal enskilda träffar. Man blir matchade utifrån yrke och även adeptens intressen. Som mentor försöker jag öka adeptens kunskap om den svenska arbetskulturen, sociala koder och vilka meriter som anses viktiga på en svensk arkitektarbetsplats. Vi delar yrkeserfarenheter och lär av varandra. Gaudy är superduktig, bland annat på GIS. Hon har masterexamen i hållbar samhällsplanering från KTH och vill bidra till utvecklingen av framtidens städer. Man blir förvånad över vilka tillgångar som finns där ute.

Namn: Minéia Frazao
Titel: Specialist Arkitektur
Utbildning: Arkitektur och stadsplanering. Minéia är sakkunnig inom tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster från Trafikverket