Svenska Kraftnät

Lediga jobb Svenska Kraftnät


Är du ute efter nya karriärsutmaningar? Hos oss på Ingenjörsjobb.se kan du hitta en mängd lediga ingenjörsjobb över hela Sverige. Nedan hittar du lediga jobb hos Svenska Kraftnät du kan söka just nu. Du kan även läsa om vad du som arbetstagare kan förvänta dig när du arbetar för Svenska Kraftnät. Klicka på den gula knappen ”läs mer” för att läsa mer om tjänsten för att hitta information om placeringsort, befattning och ansvarsområden samt vilka kvalifikationer som eftersöks. Hittar du ett eller flera lediga jobb hos Svenska Kraftnät du vill söka kan du göra din ansökan direkt via en länk i respektive annons.

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet och tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet.

Svenska kraftnät ansvarar för att kraftsystemet är hållbart, säkert och kostnadseffektivt – idag och i framtiden. Det uppnås på kort sikt genom att övervaka kraftsystemet dygnet runt, och på lång sikt genom att bygga nya kraftledningar och anpassa kraftsystemet för att möta morgondagens elbehov. Vi ska också främja konkurrensen på elmarknaden.

Svenska kraftnät har även uppdrag att bidra till att de energipolitiska målen uppnås, både på nationell som europeisk nivå. Riksdagen har beslutat om att 2040 ska Sverige ha 100 procent förnybar elproduktion och 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Som systemansvarig myndighet och med ansvar för transmissionsnätet har vi en nyckelroll för att Sverige ska klara energiomställningen.

Vi bedriver forskning- och utvecklingsprojekt på många områden för att främja ny teknik. Bland annat genom att utveckla energieffektiva och miljöanpassade lösningar för överföring av el på transmissionsnätet. 

Systemansvar
I rollen som systemansvarig myndighet ansvarar Svenska kraftnät för kraftsystemets driftsäkerhet och att det i varje ögonblick är balans mellan den el som produceras och den el som förbrukas. Att balansen upprätthålls är viktigt för att kraftsystemet ska fungera och därmed kunna tillgodose samhällets behov av el. Därför sker arbete dygnet runt i Svenska kraftnäts kontrollrum, så att det alltid produceras lika mycket el som det förbrukas.

Transmissionsnätet ska förvaltas och utvecklas
Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät (benämndes tidigare stamnät) för el, som omfattar 15 500 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med drygt 160 transformator- och kopplingsstationer samt 16 utlandsförbindelser.

Svenska kraftnät förstärker transmissionsnätet i stora delar av Sverige för att öka kapaciteten mellan elområden och till expansiva regioner där efterfrågan på el ökar. Äldre ledningar förnyas och nya byggs för att bland annat möjliggöra anslutningar av vindkraft och nya typer av förbrukning.

Länderna i Norden och EU arbetar för att förbättra den fria handeln med el över gränserna. En förutsättning är att det finns elförbindelser mellan länderna och att flödet mellan dem inte begränsas. Därför byggs det elförbindelser som kopplar ihop de olika ländernas elsystem.

Svenska kraftnäts roll på elmarknaden
Svenska kraftnät har i uppgift att främja konkurrensen på elmarknaden, både inom Norden och med andra länder i Europa. Handeln med el innebär att elproducenterna säljer elen – oftast via de nordiska elbörserna– till elhandelsföretagen som i sin tur säljer den till elanvändarna. 

Ansvar för elberedskap
Svenska kraftnät är Sveriges elberedskapsmyndighet. Det innebär att affärsverket arbetar för att elförsörjningen ska ha beredskap för extrema händelser som kan innebära svåra påfrestningar på samhället.

Det kan exempelvis vara stora stormar och bränder, dammhaverier, terrorhandlingar och ytterst krig. Svenska kraftnät ser till att beredskapshöjande åtgärder genomförs, att det finns utbildad personal och att det finns resurser för kommunikationsutrustning och reparationsarbeten.

Vi främjar dammsäkerheten
Som dammsäkerhetsfrämjande myndighet verkar Svenska kraftnät för en framtid med god dammsäkerhet och samordnad beredskap för dammhaveri. Vi bidrar till nationell samordning genom tydliga krav, vägledning och information. Vi svarar för tillsynsvägledning i frågor om dammsäkerhet enligt 11 kap. miljöbalken och har föreskriftsrätt kopplat till förordningen (2014:214) om dammsäkerhet. Vi verkar även för ökad kunskap och kompetens inom området genom att bidra till utbildning, teknik- och metodutveckling.