Kategorier:

 • Samhällsbyggnad
 • Väg och vatten
 • Elektroteknik
 • Elkraft och energi
 • Maskinteknik

Ansök senast: 2022-01-12

Examensarbete, Ledtidsförkortning i projekt – nya arbetssätt i projektmetodiken

Publicerad 2021-11-13

Affärsverket Svenska kraftnät (Svk) har till uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem, sälja överföringskapacitet samt i övrigt bedriva verksamheter som är anknutna till kraftöverföringssystemet.

Avdelning Ledningsprojekt ansvarar för att driva ledningsprojekt (luftledning och markkabel) från beställning till färdig anläggning. Projekten är stora och komplexa, samt helt nödvändiga för en fungerande el-infrastruktur i Sverige.

Bakgrund

Det svenska elsystemet står inför en stor förändring. Samtidigt som vi ser en ökning av icke-planerbar produktion (från exempelvis t.ex. vind- och sol) ser vi också en stor ökning av efterfrågan på el – nya storkonsumenter. En flaskhals i denna omställning är ofta elnäten – det tar lång tid att planera och bygga en ny transmissionsnätsledning. För att möta den förändrade efterfrågan behöver Svenska kraftnät förkorta våra ledtider i om- och utbyggnadsprojekten. Vi ser också en stor förväntan från våra kunder och samhället i stort att planera och bygga kraftledningar på kortare tid. I detta examensarbete får du bidra till att möjliggöra den gröna energiomställningen och elektrifieringen av nya sektorer genom att hjälpa oss att effektivisera vår projektprocess.

Uppdraget

Examensarbetet är tänkt att utföras av 1-2 studenter.

Syftet är att öka kunskapen på Svk om tillvägagångsätt kring ledtidsförkortning i projekt – vi vill lära oss av teoretiska modeller och metodik samt lära av andra. Vilka modeller och metodik finns för att effektivisera projektprocesser och hur har andra företag/myndigheter/organisationer med projektverksamhet gått tillväga för att förkorta sina ledtider i projektprocessen?

Arbetet bedrivs förslagsvis som en metodstudie i litteraturen med efterföljande intervjustudie med lämpliga företag som studenten hittar själv. Exakt inriktning diskuteras mellan handledare och student och formas successivt.

Målet med examensarbetet är att ge förslag på metodik för att kunna:

 1. Genomlysa var vi kan spara tid
 2. Prioritera vad som ger störst nytta
 3. Ge förslag kring hur man kan genomföra dessa idéer

Följande ska ha inkommit för att utbetalning av arvode ska ske:

 • Exjobbsrapporten ska vara klar och tillgänglig i sin slutversion.
 • Utlåtande i mail från Svenska kraftnäts handledare att examensarbetaren är klar från Svenska kraftnäts sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på Svenska kraftnät.
 • Utlåtande i mail från högskolans handledare att examensarbetaren är klar från deras sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på högskolan, och om det ingår opponerat på annans arbete.
 • Utdrag ur betygsregistret (PDF i mail) där det framgår att godkänt examensarbete är inrapporterat.

  Omfattning på uppdraget är 30 högskolepoäng.

Din bakgrund

Du är Civilingenjörsstudent (Master) från t.ex:

 • Samhällsbyggnad/ Väg och Vatten
 • Industriell ekonomi eller maskinteknik
 • Elektroteknik/Energi

I din Master/inriktning har du fördjupat dig inom något av följande områden:

 • Infrastruktur/Bygg
 • Projektledning
 • Logistik
 • Industriell ekonomi

Dina personliga egenskaper

Vi ser att följande personliga egenskaper är viktiga för att lyckas med detta examensarbete:

Du är självgående och strukturerad och tar eget ansvar för att planera arbetet på ett effektivt sätt. Du har en hög problemlösande/analytisk förmåga, vilket hjälper dig att bryta ner och lösa komplicerade problem. Vidare är du kreativ och kommer med nya angreppssätt och idéer. Du har också god samarbetsförmåga, både med din exjobbspartner och de personer du kommer i kontakt med under arbetet.

Du bör behärska svenska och engelska i så väl tal som skrift.

Vill du veta mer?

För svar på allmänna och praktiska frågor hänvisar vi till Sofia Enoksson, tel. 010-475 97 73. För svar på specifika frågor kring uppdraget hänvisar vi till Julio Bascur, telefon 010 – 475 98 44. Vi nås också via mail, förnamn.efternamn@svk.se. 

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast den 14 november 2021, planerad start för examensarbetet är ca februari 2022 (Vårterminen 2022).